Skip to product information
1 of 7

Leroy Somer

Leroy Somer Alternator LSA 47.2M7 480v, 429kW

New, zero-hour (factory test only) Leroy Somer alternator, 480 volt, 429kw, 537 kVA, 1800 rpm, 60hz, 0.8 PF